top of page

UUFS - Uppsala University's united student unions

The foundation for student influence at Uppsala University was cemented with the establishment of the Uppsala Student Union in 1849. As the Faculty of Pharmacy moved to Uppsala from Stockholm in the 70s, the Pharmaceutical Student Union followed and the Uppsala Student Union was no longer the only union at Uppsala University. Gotland's student union Rindi was granted union status at Uppsala University in 2013 when the University of Gotland became a part of Uppsala University. Uppsala Union of Engineering and Science Students was established in 2014 as a formal student union by the Uppsala Student Union renouncing union status for the Faculty of Science and Technology at Uppsala University. In 2016, the Legal Association and the Uppsala Economists were established as independent student unions at Uppsala University.


With the increasing number of student unions at Uppsala University, the need for a clear central student voice has increased. In order to unite the student voice towards Uppsala University, the organization UUFS was started in January 2020, of which the six student unions are members.

Fokusfrågor 22/23

Fokusfråga 1 - Samhörighet mellan centrala studentrepresentanter

 

Det har under tidigare verksamhetsår funnits ambitioner att anordna sociala aktiviteter i syfte att skapa kommunikationsvägar mellan studentrepresentanter. Detta har dock förhindrats av pandemin. Under arbetets gång har ett behov identifierats av att kommunikationen mellan studentrepresentanter, och kommunikationen mellan studentrepresentanter och UUFS styrelse, bör stärkas. UUFS bör således skapa incitament för att skapa dessa kommunikationsvägar. En stor del i detta har under verksamhetsåret 21/22 varit att delegera mer av detta ansvar över till
UUFS Samordnare.

 

Fokusfråga 2 - Forum för studentrepresentanter

För att motverka att studentrepresentanter blir isolerade kompetensmässigt och socialt har UUFS ett viktigt uppdrag i att tillgodose ett forum där representanterna kan dela intryck, idéer och frågor med varandra, UUFS Samordnare och ledamöter. För att formen på detta forum ska passa representanterna är det viktigt att man involverar dem i hela processen.

Fokusfråga 3 - Rutiner för utlysning och tillsättning av studentrepresentanter

UUFS saknar fastställda rutiner för arbetet kring utlysning och tillsättning av studentrepresentanter. Även om det finns ett någorlunda etablerat arbetssätt som UUFS finns det behov av att tydligare etablera och beskriva hur arbetet med dessa uppgifter ska utföras för att underlätta vid ex. överlämning men även vid kommunikation med UU och de som söker
representantuppdrag.

Fokusfråga 4 - Gemensam plattform för studentrepresentanter

UUFS har insett behovet av att ha en gemensam plattform tillsammans med UU som gör det möjligt att ha en uppdaterad och levande lista på studentrepresentanter och poster på både central och lokal nivå. I dagsläget är det vanligt att varje enskild kår har egna dokument samtidigt som det finns en UUFS-gemensam lista för att hålla rätt på vakanta och tillsatta poster. Samtidigt har UU egna motsvarande kontaktlistor för grupperingar. Det skulle därför vara gynnsamt för alla parter om en gemensam lösning skapas där UU, de individuella kårerna och UUFS gemensamt samlar information om representanter, vakanta poster och uppdragens utformning.

bottom of page