UUFS - Uppsala University's united student unions

The foundation for student influence at Uppsala University was cemented with the establishment of the Uppsala Student Union in 1849. As the Faculty of Pharmacy moved to Uppsala from Stockholm in the 70s, the Pharmaceutical Student Union followed and the Uppsala Student Union was no longer the only union at Uppsala University. Gotland's student union Rindi was granted union status at Uppsala University in 2013 when the University of Gotland became a part of Uppsala University. Uppsala Union of Engineering and Science Students was established in 2014 as a formal student union by the Uppsala Student Union renouncing union status for the Faculty of Science and Technology at Uppsala University. In 2016, the Legal Association and the Uppsala Economists were established as independent student unions at Uppsala University.


With the increasing number of student unions at Uppsala University, the need for a clear central student voice has increased. In order to unite the student voice towards Uppsala University, the organization UUFS was started in January 2020, of which the six student unions are members.

Fokusfrågor 21/22

Fokusfråga 1 - Förutsättningar för studentrepresentation

Studentrepresentationen på central nivå är till följd av flera hinder som universitetet råder över undermålig. De största problemen är bland annat de språkliga hinder för internationella studenter att åta sig studentrepresentantsuppdrag samt  krav på fysiska möten. Det är UUFS mål att skapa bättre förutsättningar för studentinflytande genom att arbeta för att upphäva dessa hinder inom studentrepresentation. En målsättning i detta är även att strukturera upp utlysningen av studentrepresentantionsuppdrag och ställa högre krav på den uppdragsbeskrivning som ges från universitetet.

 

Fokusfråga 2 - Studenternas fysiska arbetsmiljö

Möjligheten att studera på campus försvåras av bland annat brist på tillgång till godtagbara studie- och matplatser. Det skiljer sig dessutom mycket mellan olika campus, varvid det finns en stor variation i tillgång till god studiemiljö. Studenter ska inte behöva söka sig till ett annat campus för att finna en god studiemiljö. Alla campus ska ge goda studieförutsättningar. Det är UUFS mål att varje student ska kunna bedriva studier vid campus utan att någon omständighet som universitetet råder över försvårar detta.

Fokusfråga 3 - Psykisk hälsa

Flertalet studier påvisar en försämrad psykisk hälsa bland studenter. UUFS upplever att det finns ett otillräckligt stöd för de studenter som mår psykiskt dåligt. Vårt mål är att Studenthälsan ska bli mer synliga på campus och även nå ut genom enskilda kurser. Avståndet mellan Studenthälsan och studenten måste minska och ett större fokus bör läggas på de preventiva delarna av deras verksamhet. Universitetet ansvarar även de för att arbeta preventivt med dessa frågor. Universitetet bör därför tar ett större ansvar för studenternas psykiska och fysiska välmående inom universitetets ordinarie verksamhet. Studenternas mående bör vara något som ständigt tas i beaktning vid planering samt genomförande av verksamheten.