top of page

BEcome a Student representative

Apply now
Coffee on Desk
logotyp-UUFS-transparant.png

Student representative

Being a student representative means participating in Uppsala University's preparatory and decision-making bodies. There you actively present the students' perspective on the topics that are up for discussion, whether it is the course literature for a specific course, the employment of professors or the long-term plans for the development of our campuses. This is the key to ensuring that students are being heard and that our student life becomes better. This is simply one of the most important things you can do for your fellow students. However, it has not always been a given that students should have an influence.

Ansökan

Apply TO BECOME A STUDENT REPRESENTATIVE

Tillfälliga uppdrag

Tillfälliga uppdrag är sådana uppdrag som sträcker sig över en kortare tidsplan och som endast kommer finnas under en begränsad tid. Dessa uppdrag kommer löpnade in som förfrågningar från universitet när det ska tillsättas en studentrepresentant till en styrgrupp, arbetsgrupp eller liknande för ett avgränsat projekt.  

Referensgrupp – Revidering av UU:s pedagogiska program

Referensgruppen är en av två komponenter, tillsammans med arbetsgruppen, för revidering av UU:s pedagogiska program. Referensgruppen kommer läsa och ge återkoppling på revideringsförslagen av UU:s pedagogiska program och dess stödmaterial. Detta ger en större mängd personer möjlighet att ge inspel på det reviderade pedagogiska programmet utöver det arbetsgruppen kommer fram till, allt detta innan det skickas på remiss.

Eftersom Uppsala Studentkår och Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår har utsett varsin studentrepresentant till arbetsgruppen har UU efterfrågat att studentrepresentanterna i referensgruppen helst ska vara från andra kårer än dessa två. Detta till trots är alla studenter vid UU valbara till denna referensgrupp via UUFS. Referensgruppen förväntas sammanträda en gång under våren 2024 och en gång under hösten 2024.

Status: Vakant

Uppdraget är arvoderat.

Mandatperiod: VT24 - HT24

Uppdaterad:

Publicerad:

20 feb. 2024

20 feb. 2024

logotyp-UUFS-transparant.png

Utlyses under ValmöteT

UUFS valmöte kan liknas med en speciell sökperiod. Samtliga uppdrag som utlyses under valmötet har en mandatperiod som följer läsåret. Valmötet hålls därför varje vår från april in i maj. Under 2024 var sökperioden öppen mellan den 19e april och den 4e maj. De uppdrag som vakantsattes vid UUFS valmöte den 16e maj kan du söka, förutsatt att de inte redan fyllnadsvalts. De lediga uppdragen har en "ansök"-markering i sektionerna nedan. Du kan läsa mer om varje uppdrag i sektionerna nedan. Ifall du önskar mer information om processen för tillsättande finner du mer information här, tillsammans med samma postbeskrivningar som nedan. Uppdragen som inte blir fyllda under valmötet tillsätts kontinuerligt under läsåret. Ansökningar under läsåret hanteras i huvudsak via mejl med UUFS samordnare, på samordnare@uufs.se.

Valmöte
Bedömningsgrupp till PUMA

Rektor utlyser årligen projektmedel för pedagogisk utveckling (PUMA) och en bedömargrupp tillsätts för att bedöma inkomna ansökningar och lämna förslag till rektor för beslut om tilldelning av medlen. Arbetet som studentrepresentant i bedömargruppen består i att läsa 5-10 ansökningar och göra bedömningar enligt tydliga kriterier samt att delta i två sammanträden, totalt innebärande 2-3 dagars arbete (beroende på antalet ansökningar) under perioden april-maj.

Vi söker tre studentrepresentanter (helst från olika vetenskapsområden) till bedömningsgruppen för PUMA. Språkkrav på svenska och engelska föreligger då ansökningar om PUMA-medel kan komma in i något av språken.

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

10 maj 2024

Kursklassificeringsgruppen

Gruppen är Uppsala universitets grupp för kursklassificering med uppdrag att klassificera kurser på utbildningsområde i enlighet med gällande förordningar och de syften som kan utläsas ur förarbetena till dem. Detta utgör delar av underlaget för universitetets resurstilldelning från regeringen. En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes.

Uppdraget är arvoderat och det finns möjlighet att delta digitalt på möten. Språkkrav på god hör och läsförståelse i svenska då allt underlag i gruppen är på svenska.

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

19 maj 2024

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor

Uppdraget är att behandla övergripande, principiella och/eller långsiktiga arbetsmiljöfrågor för universitetet. SVAM träffas regelbundet cirka sex gånger per år i samverkan om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan inte ett beslutande organ vid universitetet. Mötena är inte speciellt långa och kräver inte lång förberedelsetid. Två ordinarie studentrepresentanter till gruppen sökes.

I dagsläget ser uppdraget ut som ovanstående, men kan komma till att ändras till efter sommaren.

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

19 apr. 2024

Språkverkstadens referensgrupp

Referensgruppen har funnits sedan starten av Språkverkstaden 2003. I gruppen sitter företrädare för Studenthälsan, Studentavdelningen, biblioteket, lärarrepresentanter från olika utbildningar samt studievägledare. Gruppens sammansättning växlar och har en bollplanksfunktion. Möten hålls en gång per termin, alltid på eftermiddagstid kl. 15:15- 16:15 (1 timme). Här förväntas inget direkt inläsningsarbete med vi vill gärna ha med ett studentperspektiv i diskussionen eftersom verksamheten ju i första hand riktar sig till studenter. Synpunkter och förslag kan framföras skriftligt under året men det är vid mötena som de diskuteras.

Två studentrepresentanter till gruppen sökes. Uppdraget är arvoderat 250 kr per möte. Digital närvaro är möjlig men möten är vanligen fysiskt. Språkkrav gällande svenska i både tal och skrift.

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

19 apr. 2024

Språkverkstadens styrgrupp

Språkverkstadens styrgrupps uppgifter är att följa upp verksamheten och säkerställa att de arbetar och gör prioriteringar i enlighet med deras fastställda uppdrag. Styrgruppen följer upp Språkverkstadens verksamhetsberättelse varje år och brukar diskutera planer, mål och visioner för utveckling av verksamheten. Gruppen träffas en gång per termin.

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

16 apr. 2024

19 apr. 2024

Styrelsen för centrum för forskning om funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder är ett nätverk för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med frågor om funktionsvariation. Styrelsen styr verksamheten vid centret, behandlar frågor om ekonomi etc.

Styrelsen sammanträder tre gånger per termin, oftast på eftermiddagar mellan kl 15-17. Information om CFFs verksamhet och styrelsens sammansättning finns på hemsidan: https://cff.uu.se

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

19 apr. 2024

Styrgrupp för SciFest

Just nu finns möjligheten att vara med att påverka utformningen av SciFest och dess framtida utveckling som studentrepresentant. SciFest är en vetenskapsfestival som anordnas i Uppsala av Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som riktar sig till årskurs 4 till gymnasiet för att väcka intresse och nyfikenhet för vetenskap och kunskap i bred allmänhet. Kanske har du varit på SciFest tidigare? Eller brinner för bildning i samhället och högre utbildningens roll i detta? Se då till att söka till denna styrgrupp!

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

1 feb. 2024

10 maj 2024

UUFS Standarförare

Standarföraren skall representera UUFS genom att bära dess fana på Uppsala universitets
ceremoniella tillställning där Uppsalas fanborg deltar.

Standaren som skall bäras är kallade ”Storan” och ”Lillan” och representerar alla studenter som
studerar vid Uppsala universitet respektive alla dess studentkårer. Standarföraren tillsammans med
fanbärare från Uppsalas 13 studentnationer bildar Uppsalas fanborg.

Vid ceremonier utomhus eller om standaret skall föras en längre sträcka skall två tofsvipor assistera
standarföraren på varsin sida om standaret.

Två standarförare sökes. Fullständig uppdragsbeskrivning hittar du under fliken "Styrdokument".

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

31 mars 2023

10 maj 2024

UUFS Tofsvipa

Tofsvipan skall representera UUFS genom att assistera fanbäraren på Uppsala universitets
ceremoniella tillställning där Uppsalas fanborg förväntas delta och standarden antingen är utomhus
eller skall föras en längre sträcka.

Standaren som skall bäras är kallade ”Storan” och ”Lillan” och representerar alla studenter som
studerar vid Uppsala universitet respektive alla dess studentkårer. Standarföraren tillsammans med
fanbärare från Uppsalas 13 studentnationer bildar Uppsalas fanborg.

Fyra tofsvipor sökes. Fullständig uppdragsbeskrivning hittar du under fliken "Styrdokument".

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

31 mars 2023

10 maj 2024

UUFS samordnare

UUFS har två gemensamt finansierade poster som i korthet agerar stöd till UUFS styrelse, nämligen samordnaren och handläggaren.
Som UUFS samordnare har en flera ansvar.
- För det första ansvarar en för UUFS sociala medier och hemsida, och sprider relevant information via dessa.
- För det andra ansvarar en för samordning av, och kontakt med, de centrala studentrepresentanterna som UUFS tillsätter, och agerar stöd i deras dagliga arbete.
- För det tredje ansvarar man för att UUFS valmöte genomförs varje vår
- För det fjärde deltar en på UUFS styrelsemöten, och delger styrelsen information om det nämnt ovan. I och med dessa möten kan man också delta i specifika arbetsgrupper, vilket ofta är direkt relaterade till ens andra ansvarsområden.
- Om du vill läsa hela uppdragsbeskrivningen för UUFS samordnare, navigera då till UUFS.se-->om UUFS-->styrdokument-->Uppdragsbeskrivning UUFS samordnare
Detta är en del ansvar, och för att genomföra detta ersätts du med arvode från UUFS medlemskårer, arvodet innan skatt motsvarar 7% av ett prisbasbelopp, vilket under 2023 innebär 4011 kr.
Är du intresserad av att veta mer? Kontakta i så fall nuvarande samordnare Oskar via samordnare@uufs.se
Och ifall du vill lämna in din ansökan till att bli UUFS nästa samordnare, så görs även detta till samordnare@uufs.se, inkludera där ett CV, ett ansökningsbrev/personligt brev, samt ett studieintyg som visar att du är student vid Uppsala universitet och har studerat minst 30 hp.

Mandatperiod: HT24 - Terminsstart VT25

Uppdraget är arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

19 apr. 2024

10 maj 2024

Beredningsgruppen för Årets alumn
Tillsatt

Uppsala universitet delar varje år ut utmärkelsen "Årets alumn" till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller utfört något annat värt att uppmärksamma. Beredningsgruppen för årets alumn har som uppdrag att nominera kandidater som bör ta emot utmärkelsen till rektor. Gruppen ansvarar även för en motivering. Priset delas ut under Anders Wall-föreläsningen, varför gruppen även blir inbjuden till den. Beredningsgruppen har följande sammansättning: prorektor (ordförande), kommunikationsdirektören, en representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk, en representant för studentkårerna samt en representant från Kuratorskonventet.

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

26 juni 2024

Biblioteksnämnden
Tillsatt

Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning. Vidare kopplas ett biblioteksråd till var och ett av de tre vetenskapsområdena. Nämnden träffas ungefär 3 gånger per termin och kräver inte så mycket förberedelsetid.

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

10 maj 2024

Disciplinnämnden
Tillsatt

Disciplinnämnden består av rektor, en lagfaren ledamot, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, en lärare och två studenter. Nämnden fattar beslut om avstängning eller varning för studenter som blivit anmälda för vilseledande vid examination eller annan disciplinförseelse

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

10 maj 2024

ENLIGHT
Tillsatt

ENLIGHT är en allians mellan Europeiska universitet som består av UU och nio andra europeiska universitet. Posten som studentrepresentant för ENLIGHT innebär att du sitter i universitets styrgrupp som sammanträder ungefär månadsvis, du deltar på veckovisa avstämningsmötena vid UU. Styrgruppen är ytterst ansvarig för UU:s medverkan i projektet och det strategiska arbetet med Enlight från UU:s sida, medan avstämningmötena behandlar mer praktiska frågor.
Utöver detta deltar du i det internationella ENLIGHT-studentnätverkets möten och i projekten som dessa driver. Detta berör främst de två huvudområdena som studentnätverkets jobbar med governance och student life, alltså hur studentinflytande och studentliv ska fungera inom alliansen.
Den totala tidsåtgången som du förväntas lägga på uppdraget är 10h per vecka, och uppdraget är arvoderat för att ersätta detta.

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

29 juni 2024

Nämnden för forskningsinfrastruktur
Tillsatt

Nämnden för forskningsinfrastruktur ska stödja det universitetsgemensamma arbetet med forskningsinfrastruktur och bidra till att utveckla det interna strategiarbetet. Nämnden sammanträder tre ggr på våren och två ggr på hösten. Sen tillkommer det informationsmöten/WS, men de är frivilliga och ledamöter deltar efter förmåga.

Uppdraget är arvoderat och nämnden har fysiska möten. För uppdraget behöver du förstå svenska men går att prata på engelska.

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

10 maj 2024

Stipendienämnden
Tillsatt

Stipendienämnden behandlar ansökningar till de stipendier som universitetet utlyser. Nämndens arbete innebär att granska inkomna förslag till utdelning av stipendier som inkommit, samt upprätta beslutsunderlag för utdelning av stipendier. Nämnden sammanträder som huvudregel i slutet av varje termin, men det kan ev. Tillkomma extramöten om behov finns. En ordinarie studentrepresentant och en suppleant till gruppen sökes.

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

10 maj 2024

bottom of page