top of page

BEcome a Student representative

Apply now
Coffee on Desk
logotyp-UUFS-transparant.png

Student representative

Being a student representative means participating in Uppsala University's preparatory and decision-making bodies. There you actively present the students' perspective on the topics that are up for discussion, whether it is the course literature for a specific course, the employment of professors or the long-term plans for the development of our campuses. This is the key to ensuring that students are being heard and that our student life becomes better. This is simply one of the most important things you can do for your fellow students. However, it has not always been a given that students should have an influence.

Ansökan

Apply TO BECOME A STUDENT REPRESENTATIVE

Tillfälliga uppdrag

Tillfälliga uppdrag är sådana uppdrag som sträcker sig över en kortare tidsplan och som endast kommer finnas under en begränsad tid. Dessa uppdrag kommer löpnade in som förfrågningar från universitet när det ska tillsättas en studentrepresentant till en styrgrupp, arbetsgrupp eller liknande för ett avgränsat projekt.  

Beredningsgrupp - Rekrytering av innehavare av Zennströms gästprofessur i Climate Change Leadership

Klimatledarskapsnoden är fokuserad runt en 10-årig serie med gästprofessurer. Fem internationellt erkända Zennström-professorer med inriktning på klimatledarskap kommer att arbeta med akademiker, studenter, civilsamhället och offentliga och privata partners för att både förstå omfattningen av den civilisationsförändring som kommer att krävas för att mildra och anpassa sig till klimatförändringarna samt för att börja utveckla vägar mot denna förändring och förbereda för anpassning.

Beredningsgruppen arbetar med att ta fram förslag till rekryteringen av nästa år gästprofessur.

Status: Vakant

Uppdraget är inte arvoderat.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdaterad:

Publicerad:

23 okt. 2023

23 okt. 2023

Arbetsgrupp - Campus1477

Studentmotion1477 är en studentdriven förening som bedriver motionsverksamhet i Campus1477. Bakgrunden till arbetsgruppens uppdrag är att Studentmotion1477 har dragits med finansieringsproblem under flera år, delvis på grund av pandemin. Studentmotion1477 skickade in en treårig verksamhetsplan före sommaren 2023 och den har arbetsgruppen granskat. Arbetsgruppen har även träffat projektledaren för Studentidrottslyftet. För att kunna ta fram en långsiktigt hållbar lösning för studentmotion i bred bemärkelse kommer arbetsgruppen invänta Studentidrottslyftets förslag. Det förslaget kommer finnas tillgängligt under våren 2024.

Arbetsgruppen består av representanter från fem avdelningar vid universitetsförvaltningen samt en studentrepresentant.

Uppdraget innebär ca 3 möten om max 2 h vardera under perioden jan – juni.

Status: Vakant

Uppdraget är inte arvoderat.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdaterad:

Publicerad:

25 feb. 2024

11 dec. 2023

Referensgrupp – Revidering av UU:s pedagogiska program

Referensgruppen är en av två komponenter, tillsammans med arbetsgruppen, för revidering av UU:s pedagogiska program. Referensgruppen kommer läsa och ge återkoppling på revideringsförslagen av UU:s pedagogiska program och dess stödmaterial. Detta ger en större mängd personer möjlighet att ge inspel på det reviderade pedagogiska programmet utöver det arbetsgruppen kommer fram till, allt detta innan det skickas på remiss.

Eftersom Uppsala Studentkår och Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår har utsett varsin studentrepresentant till arbetsgruppen har UU efterfrågat att studentrepresentanterna i referensgruppen helst ska vara från andra kårer än dessa två. Detta till trots är alla studenter vid UU valbara till denna referensgrupp via UUFS. Referensgruppen förväntas sammanträda en gång under våren 2024 och en gång under hösten 2024.

Status: Vakant

Uppdraget är arvoderat.

Mandatperiod: VT24 - HT24

Uppdaterad:

Publicerad:

20 feb. 2024

20 feb. 2024

Sök till UUFS handläggare!

Vi letar efter dig som är duktig, eller vill utvecklas inom, mer formell skriftlig framställning, administration och ansvarstagande; alla vilka är värdefulla framöver i ditt liv. För detta arvoderas du, detta motsvarar ett uppdrag på 10 timmar i veckan och ersätts med 7% av ett prisbasbelopp per månad. Intresserad av att söka?

Som behörighetskrav gäller:
- Talar, skriver och förstår
svenska flytande.
- Talar, skriver och förstår
engelska väl.
- Erfarenhet av skrivarbete eller
annan erfarenhet som bedöms
som likvärdig.
- Studerar eller har studerat
minst 30 hp vid Uppsala
universitet.
- Erfarenhet av eller stort intresse
för att arbeta med
studentinflytande.

Det är även meriterande ifall du:
- Har ett intresse för skriftlig
framställning
- Vill lära dig mer om centralt
studentinflytande vid Uppsala
universitet. Ansökan för detta uppdrag stänger den 19e april 2024

Status: Vakant

Uppdraget är arvoderat.

Mandatperiod: HT24 - VT25

Uppdaterad:

Publicerad:

12 apr. 2024

26 mars 2024

logotyp-UUFS-transparant.png

Utlyses under ValmöteT

UUFS valmöte kan liknas med en speciell sökperiod. Samtliga uppdrag som utlyses under valmötet har en mandatperiod som följer läsåret. Valmötet hålls därför varje vår från april in i maj. Under 2024 öppnar sökperioden den 20e april och stänger den 3e maj. Uppdragen som inte blir fyllda under välmötet tillsätts kontinuerligt under läsåret. Ansökningar under läsåret hanteras i huvudsak via mejl.

Valmöte
Bedömningsgrupp till PUMA

Rektor utlyser årligen projektmedel för pedagogisk utveckling (PUMA) och en bedömargrupp tillsätts för att bedöma inkomna ansökningar och lämna förslag till rektor för beslut om tilldelning av medlen. Arbetet som studentrepresentant i bedömargruppen består i att läsa 5-10 ansökningar och göra bedömningar enligt tydliga kriterier samt att delta i två sammanträden, totalt innebärande 2-3 dagars arbete (beroende på antalet ansökningar) under perioden april-maj.

Vi söker tre studentrepresentanter (helst från olika vetenskapsområden) till bedömningsgruppen för PUMA. Språkkrav på svenska och engelska föreligger då ansökningar om PUMA-medel kan komma in i något av språken.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

15 apr. 2024

Beredningsgruppen för Årets alumn

Uppsala universitet delar varje år ut utmärkelsen "Årets alumn" till en alumn som gjort framstående insatser inom sin karriär eller utfört något annat värt att uppmärksamma. Beredningsgruppen för årets alumn har som uppdrag att nominera kandidater som bör ta emot utmärkelsen till rektor. Gruppen ansvarar även för en motivering. Priset delas ut under Anders Wall-föreläsningen, varför gruppen även blir inbjuden till den. Beredningsgruppen har följande sammansättning: prorektor (ordförande), kommunikationsdirektören, en representant för Uppsala universitets alumnföreningsnätverk, en representant för studentkårerna samt en representant från Kuratorskonventet.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

31 mars 2023

Styrelsen för centrum för forskning om funktionshinder

Centrum för forskning om funktionshinder är ett nätverk för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med frågor om funktionsvariation. Styrelsen styr verksamheten vid centret, behandlar frågor om ekonomi etc.

Styrelsen sammanträder tre gånger per termin, oftast på eftermiddagar mellan kl 15-17. Information om CFFs verksamhet och styrelsens sammansättning finns på hemsidan: https://cff.uu.se

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

31 mars 2023

Styrgrupp för SciFest

Just nu finns möjligheten att vara med att påverka utformningen av SciFest och dess framtida utveckling som studentrepresentant. SciFest är en vetenskapsfestival som anordnas i Uppsala av Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som riktar sig till årskurs 4 till gymnasiet för att väcka intresse och nyfikenhet för vetenskap och kunskap i bred allmänhet. Kanske har du varit på SciFest tidigare? Eller brinner för bildning i samhället och högre utbildningens roll i detta? Se då till att söka till denna styrgrupp!

Mandatperiod: VT24 - VT24

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

1 feb. 2024

1 feb. 2024

UUFS Standarförare

Standarföraren skall representera UUFS genom att bära dess fana på Uppsala universitets
ceremoniella tillställning där Uppsalas fanborg deltar.

Standaren som skall bäras är kallade ”Storan” och ”Lillan” och representerar alla studenter som
studerar vid Uppsala universitet respektive alla dess studentkårer. Standarföraren tillsammans med
fanbärare från Uppsalas 13 studentnationer bildar Uppsalas fanborg.

Vid ceremonier utomhus eller om standaret skall föras en längre sträcka skall två tofsvipor assistera
standarföraren på varsin sida om standaret.

Två standarförare sökes. Fullständig uppdragsbeskrivning hittar du under fliken "Styrdokument".

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

31 mars 2023

15 apr. 2024

UUFS Tofsvipa

Tofsvipan skall representera UUFS genom att assistera fanbäraren på Uppsala universitets
ceremoniella tillställning där Uppsalas fanborg förväntas delta och standarden antingen är utomhus
eller skall föras en längre sträcka.

Standaren som skall bäras är kallade ”Storan” och ”Lillan” och representerar alla studenter som
studerar vid Uppsala universitet respektive alla dess studentkårer. Standarföraren tillsammans med
fanbärare från Uppsalas 13 studentnationer bildar Uppsalas fanborg.

Fyra tofsvipor sökes. Fullständig uppdragsbeskrivning hittar du under fliken "Styrdokument".

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Vakant

Publicerad:

Uppdaterad:

31 mars 2023

15 apr. 2024

Biblioteksnämnden
Tillsatt

Biblioteksnämnden beslutar om mål och övergripande riktlinjer för bibliotekets verksamhet och om budgeten (inom de ramar som fastställs av konsistoriet och områdesnämnderna). Nämnden ska verka för bibliotekets samlade utveckling som stöd för forskning och utbildning. Vidare kopplas ett biblioteksråd till var och ett av de tre vetenskapsområdena. Nämnden träffas ungefär 3 gånger per termin och kräver inte så mycket förberedelsetid.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

4 maj 2023

Cykelrådet
Tillsatt

Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan kommunen, medborgare, intresseorganisationer och cykelbranschen. Cykelrådet träffas fyra gånger per år och består av politiker, tjänstemän, cykelföreningar, studentföreningar och cykelhandlare. Även polisen deltar vid behov. Som medlem i cykelrådet deltar man i diskussioner kring cykelplanering i Uppsala ur ett studentperspektiv och bidrar med värdefulla synpunkter hur cykeltrafiken ska utformas.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

29 maj 2023

Disciplinnämnden
Tillsatt

Disciplinnämnden består av rektor, en lagfaren ledamot, som ska vara eller ha varit ordinarie domare, en lärare och två studenter. Nämnden fattar beslut om avstängning eller varning för studenter som blivit anmälda för vilseledande vid examination eller annan disciplinförseelse

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

8 sep. 2023

ENLIGHT
Tillsatt

ENLIGHT är ett Europauniversitet som består av UU och åtta andra europeiska universitet. Posten som studentrepresentant för ENLIGHT innebär att du sitter i universitets styrgrupp och deltar i det internationella studentnätverkets möten. Båda grupperna möts oftast en gång i månaden. Styrgruppen är ytterst ansvarig för UU:s medverkan i projektet och det strategiska arbetet med Enlight och studentnätverket samarbetar kring frågor rörande studentinflytande. Du väljer även ett av arbetspaketen inom projektet för att delta i arbetet inom dessa.

Två ordinarie studentrepresentanter till gruppen sökes. Den totala tidsåtgången är 10h per vecka. Arvode för uppdraget ligger på 25%, det vill säga ungefär 4000 kr per måndag före skatt.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

4 maj 2023

Kursklassificeringsgruppen
Tillsatt

Gruppen är Uppsala universitets grupp för kursklassificering med uppdrag att klassificera kurser på utbildningsområde i enlighet med gällande förordningar och de syften som kan utläsas ur förarbetena till dem. Detta utgör delar av underlaget för universitetets resurstilldelning från regeringen. En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes.

Uppdraget är arvoderat och det finns möjlighet att delta digitalt på möten. Språkkrav på god hör och läsförståelse i svenska då allt underlag i gruppen är på svenska.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

4 maj 2023

Martin H:son Holmdahls stipendiekommitté
Tillsatt

Martin H:son Holmdahl-stipendiet instiftades av universitetet 2003. Stipendiet utdelas till en anställd inom universitetet, en grupp av anställda, en student, eller en grupp av studenter, som har gjort insatser för att främja mänskliga fri- och rättigheter. En ordinarie studentrepresentant till gruppen sökes.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är inte arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

8 sep. 2023

Nämnden för forskningsinfrastruktur
Tillsatt

Nämnden för forskningsinfrastruktur ska stödja det universitetsgemensamma arbetet med forskningsinfrastruktur och bidra till att utveckla det interna strategiarbetet. Nämnden sammanträder tre ggr på våren och två ggr på hösten. Sen tillkommer det informationsmöten/WS, men de är frivilliga och ledamöter deltar efter förmåga.

Uppdraget är arvoderat och nämnden har fysiska möten. För uppdraget behöver du förstå svenska men går att prata på engelska.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

4 maj 2023

Samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor
Tillsatt

Uppdraget är att behandla övergripande, principiella och/eller långsiktiga arbetsmiljöfrågor för universitetet. SVAM träffas regelbundet cirka sex gånger per år i samverkan om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan inte ett beslutande organ vid universitetet. Mötena är inte speciellt långa och kräver inte lång förberedelsetid. Två ordinarie studentrepresentanter till gruppen sökes.

I dagsläget ser uppdraget ut som ovanstående, men kan komma till att ändras till efter sommaren.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

16 maj 2023

Språkverkstadens referensgrupp
Tillsatt

Referensgruppen har funnits sedan starten av Språkverkstaden 2003. I gruppen sitter företrädare för Studenthälsan, Studentavdelningen, biblioteket, lärarrepresentanter från olika utbildningar samt studievägledare. Gruppens sammansättning växlar och har en bollplanksfunktion. Möten hålls en gång per termin, alltid på eftermiddagstid kl. 15:15- 16:15 (1 timme). Här förväntas inget direkt inläsningsarbete med vi vill gärna ha med ett studentperspektiv i diskussionen eftersom verksamheten ju i första hand riktar sig till studenter. Synpunkter och förslag kan framföras skriftligt under året men det är vid mötena som de diskuteras.

Två studentrepresentanter till gruppen sökes. Uppdraget är arvoderat 250 kr per möte. Digital närvaro är möjlig men möten är vanligen fysiskt. Språkkrav gällande svenska i både tal och skrift.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

27 mars 2024

Stipendienämnden
Tillsatt

Stipendienämnden behandlar ansökningar till de stipendier som universitetet utlyser. Nämndens arbete innebär att granska inkomna förslag till utdelning av stipendier som inkommit, samt upprätta beslutsunderlag för utdelning av stipendier. Nämnden sammanträder som huvudregel i slutet av varje termin, men det kan ev. Tillkomma extramöten om behov finns. En ordinarie studentrepresentant och en suppleant till gruppen sökes.

Mandatperiod: HT23 - VT24

Uppdraget är arvoderat.

Status: Tillsatt

Publicerad:

Uppdaterad:

11 jan. 2023

4 maj 2023

bottom of page