BEcome a Student representative

logotyp-UUFS-transparant.png

Student representative

Being a student representative means participating in Uppsala University's preparatory and decision-making bodies. There you actively present the students' perspective on the topics that are up for discussion, whether it is the course literature for a specific course, the employment of professors or the long-term plans for the development of our campuses. This is the key to ensuring that students are being heard and that our student life becomes better. This is simply one of the most important things you can do for your fellow students. However, it has not always been a given that students should have an influence.

 

Apply TO BECOME A STUDENT REPRESENTATIVE

Bedömningsgrupp för rektors klimatpott

Rektor har skapat en klimatpott för att stärka och förnya universitetets arbete med att minska sin klimatpåverkan. Studenter, medarbetare och organisationer kan söka medel för att genomföra projekt och initiativ som kan bidra till att minska universitetets klimatavtryck. Nu söks en studentrepresentant som vill sitta med i den bedömningsgrupp som föreslår vilka projekt som ska ges medel. Bedömningsgruppen sammanträder 1-2 gånger under våren, därefter är uppdraget slutfört. Inget arvode utgår för uppdraget. 

Publicerat 11-01-2022

Arbetsgrupp för ranking-frågor

Rankingfrågor har diskuterats vid såväl lednings som dekaninternat och det finns ett behov av att arbeta fram ett ”rankingdokument” som beskriver hur Uppsala universitet ser på och långsiktigt vill arbeta med ranking. Dokumentet kan t ex innehålla en uttalad målsättning och en plan för hur den ska nås. 

 

I projektet finns en arbetsgrupp som träffas ett par gånger per termin och diskuterar aktuella frågor som kopplar till inrapportering av data eller analys av rankinglistors utfall samt andra rankingfrågor av relevans. Denna grupp är alltså separat från gruppen som faktiskt arbetar med att ta fram dokumentet.

Till arbetsgruppen söker man en studentrepresentant.

Publicerat 13-12-2021

Arbetsgrupp i projekt för livslångt lärande

Arbetsgruppen ska titta på stöd och regelverk för mål ”Att universitetet vet vilka förändringar och justeringar som krävs i universitetets ramverk för utbildning för ett hållbart och långsiktigt arbete för ett livslångt lärande”

 

Arbetsgruppen kommer att arbeta i två steg – med en första insats nu i vår och sedan steg 2 längre fram i höst

Steg 1  - att kartlägga och identifiera knäckfrågor i dagens processer för regelverket, både externt, UU internt och kartlägga arbetssätt även på respektive vetenskapsområde för att hitta flaskhalsar osv.

Steg 2 - Genomföra en helhetsbedömning av önskvärda förslag till anpassning av regelverket och åtgärda i de fall det är våra interna regelverk. Tex möjlighet flexibel antagning, kurspaket, kortare kurser, alternativa behörighetskrav eller urval

 

Det rör sig om ca 2 möten/workshops under våren och sedan något liknande, eventuellt något mer under hösten.
 

1 vakant.

Arbetsgrupp för revidering av Uppsala universitets kommunikationspolicy 

En student bjuds in att medverka i en arbetsgrupp som ska revidera Uppsala universitets kommunikationspolicy och utarbeta förslag till universitetsgemensamma kommunikationsstrategier.

Beräknad tidsåtgång är preliminärt åtta sammanträdestillfällen under december 2021 t o m mars 2022. Varje möte beräknas ta ca två timmar. Kansli utgörs av kommunikationsavdelningen.

1 vakans

User group management objects and learning

Studentportalen står i kontakt med universitetets centrala datasystem och kan på så sätt erbjuda en mängd olika tjänster och funktioner som underlättar studieadministrativt arbete – både för studenter och anställda. IT-system som ingår i förvaltningsobjektet Lärande och utbildning är Studentportalen, lärplattformen Ping Pong, e-mötesverktyget Adobe Connect, praktiksystemet VFU-portalen, textmatchningssystemet Urkund och strömmande media via UR Access.

The assessment group for PUMA

I syfte att ytterligare stödja pedagogiskt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet arbetar denna grupp med att disponera ut medel för att underlätta för lärare, lärarlag och institutioner att bedriva och implementera pedagogiskt utvecklingsarbete i linje med det pedagogiska programmets mål och intentioner. 2 Vakanser

Styrgruppen för Språkverkstaden

Styrgruppen sammanträder en gång per termin (1, 5 timme) och ska fungera som stöd för Språkverkstaden. Gruppen har sedan den tillsattes sammanställt ett förslag till ny och modernare uppdragsbeskrivning för Språkverkstaden (på uppdrag av Planeringsavdelningen vid Uppsala universitet). Vi väntar nu på att uppdragsbeskrivningen ska antas.

2 vakanta (1 ordinarie och 1 suppleant)

Arbetsgrupp i förstudie KoF23 

Arbetsgruppen har i uppgift att formulera kvalitetsdrivande mål med forskningsutvärderingen KoF23 (kvalitet och förnyelse) samt föreslå två eller flera förslag om modell och metod för dess genomförande. Balansen mellan användbara utfall och resursåtgången ska uppskattas och redovisas för varje modell. 

Arbetsgruppen kommer mötas ca. 1 gång i månaden men det kan förekomma mer intensiva och lugnare perioder. Uppdraget avslutas i januari 2022. 1 vakans.

Reference group in projects for student well-being

Universitetet ska genomföra en studie för att skapa en kunskapsöversikt avseende studenters psykiska ohälsa, och baserat på den, ge rekommendationer för hur Uppsala universitet skulle kunna arbeta mer sammanhållet, systematisk och kostnadseffektivt inom detta område. Till projektets referensgrupp, vars uppgift är att vara rådgivande och bidra med kompetens in i arbetet med studien, söker studentrepresentanter. 

2 vakanta platser. 

Board of the Center for Disability Research

Centrum för forskning om funktionshinder är ett nätverk för forskare inom olika ämnen vid Uppsala universitet som sysslar med frågor om funktionsvariation. Styrelsen styr verksamheten vid centret, behandlar frågor om ekonomi etc.

Styrelsen sammanträder tre gånger per termin, oftast på eftermiddagar mellan kl 15-17. Information om CFFs verksamhet och styrelsens sammansättning finns på hemsidan: https://cff.uu.se

1 Vakant

Styrgrupp för alumnutredning

Uppdraget för utredningen formuleras i rektors Kompletterande VP för Uppsala universitet 2021 (UFV 2020/32) och syftar till att ta fram en universitetsövergripande målbild och strategi för alumnarbetet. I uppdraget ingår att identifiera åtgärder för att utveckla universitetets relationer med nationella och internationella alumner i syfte att engagera dem att bidra till att stärka universitetets utbildning och forskning.

Styrgruppen träffas vid behov under utredningens gång (ca 1 gång i månaden) under perioden augusti 2021 till juni 2022. 

Söker: 1 studentrepresentant 

Referensgrupp för alumnutredning

Uppdraget för utredningen formuleras i rektors Kompletterande VP för Uppsala universitet 2021 (UFV 2020/32) och syftar till att ta fram en universitetsövergripande målbild och strategi för alumnarbetet. I uppdraget ingår att identifiera åtgärder för att utveckla universitetets relationer med nationella och internationella alumner i syfte att engagera dem att bidra till att stärka universitetets utbildning och forskning.

Referensgruppen träffas för diskussionsmöten ca två gånger i månaden under perioden september 2021 till maj 2022. Visst förberedelsearbete kan krävas inför mötena.  

Söker: 1 studentrepresentant 

Grupp för ranking-frågor

Rankingfrågor har diskuterats vid såväl lednings som dekaninternat och det finns ett behov av att arbeta fram ett ”rankingdokument” som beskriver hur Uppsala universitet ser på och långsiktigt vill arbeta med ranking. Dokumentet kan t ex innehålla en uttalad målsättning och en plan för hur den ska nås. Denna grupp arbetar för att sätta ramar över vad detta rankingdokument ska omfatta samt hur det ska tas fram.

Till gruppen söker man en studentrepresentant.

Publicerat 30-12-2021

Assesment-group for the complementary education evaluation work

Bedömargruppen söker en aktiv student som ej läst eller ska läsa kompletteringsutbildningen själv men som med fördel har läst ett liknande program, t.ex. KUB (kompletteringsutbildning BMA). Personen kommer delta vid platsbesök tillsammans med de övriga medlemmarna i bedömargruppen och delta vid framtagande av bedömarrapport.

1 vakant.

Utredning kring studentytor

En studentrepresentant sökes till en utredning som rektor beslutat om kring studentytor- studentarbetsplatser. Det handlar om att inventera ett nuläge och lämna förslag på förbättringar/nya ytor.

 

Arbetsmässigt handlar det om 2-3 möten per månad och förankring till den egna organisationen – gentemot UUFS. Inga omfattande förberedelser. Inläsning av direktiv och en del tidigare utredningar (korta rapporter) är allt. 

 

Posten är inte arvoderad, arbetsspråket är svenska och projektet avslutas den sista mars 2022.

1 vakans

Nämnden för forskningsinfrastruktur

Nämnden för forskningsinfrastruktur ska stödja det universitetsgemensamma arbetet med forskningsinfrastruktur och bidra till att utveckla det interna strategiarbetet.

Nämnden sammanträder tre ggr på våren och två ggr på hösten. Sen tillkommer det informationsmöten/WS, men de är frivilliga och ledamöter deltar efter förmåga.

1 vakans

Styrgrupp för universitetspedagogiskt stöd

En studentrepresentant sökes till styrgruppen för projektet "Uppsala universitets universitetspedagogiska stöd - framtida utformning och organisering." Målet med projektet är att bidra till att stärka lärarnas pedagogiska skicklighet och utbildningens kvalitet. 

Projektet ska lämna förslag på framtida uppdrag, utformning och organisering av Uppsala universitets universitetspedagogiska stöd. 

1 vakans

The language workshop's reference group

Referensgruppen har funnits sedan starten av Språkverkstaden 2003. I gruppen sitter företrädare för Studenthälsan, Studentavdelningen, biblioteket, lärarrepresentanter från olika utbildningar samt studievägledare. Gruppens sammansättning växlar och har en bollplanksfunktion. Möten hålls en gång per termin, alltid på eftermiddagstid kl. 15:15- 16:15 (1 timme). Här förväntas inget direkt inläsningsarbete med vi vill gärna ha med ett studentperspektiv i diskussionen eftersom verksamheten ju i första hand riktar sig till studenter. Synpunkter och förslag kan framföras skriftligt under året men det är vid mötena som de diskuteras.  

1 suppleant

Styrelsen för centrum för forsknings- och bioetik

Centrum för forsknings- och bioetik (CRB) är placerad på medicinska fakulteten men arbetar fakultetsövergripande och leds av en styrelse bestående av representanter från Uppsala universitet. Centrumet bedriver forskning kring etiska, juridiska och sociala aspekter av medicin och bioetik samt forskningsetik. Etikundervisning ingår i flertalet utbildningar vid Uppsala universitet och CRB erbjuder kurser i etik, folkhälsa och neuroetik, men även en utbildning i forskningsetik för doktorand på samtliga fakulteter.

2 vakanser

Studentrepresentative for assesment of applications to UU elite-scholarships

Arbetet innebär att du som studentrepresentant sitter med i en grupp som bedömer ansökningar som kommer för elitidrottsstipendier. Det brukar röra sig om ett 20-tal ansökningar på ca. 3 sidor. Du kommer även närvara på ett zoom-möte för att gå igenom ansökningarna.

1 Vakant.

Initiatives for new arrivals and integration

Nätverket ”Nyanlända och integration” är ett öppet arbetande nätverk där deltagarantalet varierar. Kärnan har under år 2017 i huvudsak bestått av arton personer från skilda delar av universitetet. Flertalet arbetar till vardags med nyanlända under olika former. Nätverket träffas en gång i månanden och hanterar bland annat frågor om validering, praktikplatser och språk.

Working group on revision of Guidelines for setting up, monitoring and phasing out degree
programmes, main fields of study and subsidiary fields of study

Arbetsgruppen ska arbeta fram ett förslag till reviderade riktlinjer (se bakgrund till förslag till revidering i direktivet) som skickas på interremiss till områdes-/fakultetsnämnder, förvaltningen, universitetsbiblioteket och studentkårerna. Efter att remissvar inkommit ska arbetsgruppen inarbeta synpunkter och färdigställa förslaget till reviderade riktlinjer. Rektor beslutar sedan om de reviderade riktlinjerna vid ett rektorsammanträde.

Cykelrådet

Cykelrådet arbetar med att förbättra dialogen mellan kommunen, medborgare, intresseorganisationer och cykelbranschen. Cykelrådet träffas fyra gånger per år och består av politiker, tjänstemän, cykelföreningar, studentföreningar och cykelhandlare. Även polisen deltar vid behov. Som medlem i cykelrådet deltar man i diskussioner kring cykelplanering i Uppsala ur ett studentperspektiv och bidrar med värdefulla synpunkter hur cykeltrafiken ska utformas.